อนุ กมธ.แจงลงมติผ่านงบมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร

2019-12-09 18:05:55

อนุ กมธ.แจงลงมติผ่านงบมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร

Advertisement

โฆษกอนุ กมธ.งบประมาณแจงกรณีงบประมาณ 100 ล้าน มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร มีความเห็นต่าง แต่มีการลงมติให้ผ่าน โดยฝ่ายเสียงข้างน้อยได้วอลค์เอาท์ออกจากห้องประชุม ไม่ได้ทำให้องค์ประชุมไม่ครบแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แถลงว่า ตามที่ได้มีการเสนอข่าวว่าคณะอนุ กมธ. พิจารณางบประมาณขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงเนื่องจากในกรณีการพิจารณาหน่วยงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 คณะอนุ กมธ.ได้พิจารณาปรับลดวงเงินงบประมาณในส่วนของแผนงานพื้นฐานเป็น จำนวนเงิน 8 ล้านบาท จากวงเงินที่หน่วยงานขอมาต่อคณะอนุ กมธ.ให้พิจารณา จำนวน 431,377,800 บาท ในส่วนของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานการทาวิจัยของสภาพัฒน์ฯ ที่ก่อตั้งขึ้นตามมติ ครม. ปี2561 ที่สภาพัฒน์เองได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานให้กับ มูลนิธิซึ่งตามกฎหมายแล้วสามารถที่จะทำได้ อีกทั้งยังเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องผูกพันตั้งแต่ปี 2561

นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากการพิจารณาในวงเงิน 100 ล้านบาทของมูลนิธิมีความเห็นต่างระหว่างฝ่ายเสียงข้างมาก และฝ่ายเสียงข้างน้อยจึงทำให้มีการลงมติให้ผ่าน โดยฝ่ายเสียงข้างน้อยได้ วอลค์เอาท์ ออกจากห้องประชุมแต่ก็ ไม่ได้ทำให้องค์ประชุมไม่ครบแต่อย่างใด เนื่องจากว่าประธานคณะอนุ กมธ.ได้เดินทางเข้ามาในห้อง ประชุมพอดีจึงมีการพิจารณาและลงมติต่อไปได้ อนุ กมธ. ได้พิจารณางบประมาณตามอำนาจหน้าที่ และทาการปรับลดงบประมาณแล้วเทียบกับภารกิจงานของแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมที่สุด ประหยัด ที่สุด อีกทั้งยังมีข้อจากัดเรื่องเวลาที่ทางคณะอนุกมธ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่11 ธ.ค.นี้ ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงเห็นว่าอยู่ในอำนาจของคณะอนุ กมธ.จะพิจารณาได้ คณะอนุ กมธ.จึงพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้แล้วเสร็จทันเวลา