เดินหน้่าโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาลงนามความร่วมมือ 8 ภาคี

2019-12-08 11:20:10

เดินหน้่าโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาลงนามความร่วมมือ 8 ภาคี

Advertisementสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาลงนามความร่วมมือ โดยเป็นการผนึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ประกอบไปด้วย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารเพื่อการเก็ตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชีวภาพ และ ธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และประชาชนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ยั่งยืน


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานการดำเนินโครงการ กล่าวว่า โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวคิด "ตั้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง" เป็นโครงการความร่วมมือของ 8 องค์กร โดยกำหนดให้สมาชิกกองทุนฯปลูกต้นไม้พร้อมกัน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติและเป็นวันครบรอบ 19 ปีของกองทุน  โดยสมาชิกกองทุนฯ กว่า 10 ล้านคน ทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นป่าของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก