ซูเปอร์โพลชี้ กห.ทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชน

2019-12-07 22:50:24

ซูเปอร์โพลชี้ กห.ทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชน

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจกระทรวงหลักที่สามารถทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชน คือ กระทรวงกลาโหมทำบ้านเมืองให้สงบ ไม่วุ่นวาย รองลงมา คือ กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงพลังงานมีพลังงานสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของประชาชนต่อกระทรวงหลัก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,127 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความต้องการนโยบายด้านสังคมของกระทรวงหลัก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ระบุทำบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายของกระทรวงกลาโหม รองลงมาคือร้อยละ 69.4 ระบุเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 65.5 ระบุใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 51.5 ระบุ ลดการใช้ถุงพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50.1 ระบุแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ของกระทรวงมหาดไทย

ในขณะที่ร้อยละ 48.3 ระบุ รับยาใกล้บ้านของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 47.9 ระบุความปลอดภัยทางถนน ของกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 44.2 ระบุ ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 38.5 ระบุอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล พันธุ์พืช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 36.2 ระบุกัญชาเพื่อรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชนต่อนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของกระทรวงหลัก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.7 ระบุ คุมราคาอาหารและสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 62.5 ระบุขยายฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ร้อยละ 61.4 ระบุลดราคาค่าโดยสารของกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 49.9 ระบุช่วยเรื่องที่ทำกินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 49.5 ระบุ ลดราคาน้ำมัน

ในขณะที่ร้อยละ 47.2 ระบุดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทของกระทรวงการคลัง ร้อยละ 43.6 ระบุประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 38.0 ระบุรณรงค์คนไทยซื้อสินค้าชุมชน ของกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 38.0 เช่นกันระบุส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ และร้อยละ 34.3 ระบุส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อมของกระทรวงพาณิชย์

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่า สภาวะที่อากาศของประเทศเย็นลงช่วงนี้ มีผลดีเรื่องอะไรบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมร้อยละ 78.7 รองลงมาคือ ปริมาณผลผลิตผักสด ผลไม้สดมีมาก เช่น คะน้า ผักกาดขาว ผักสลัด กะหล่ำปลี กล้วย มะละกอ เป็นต้น ร้อยละ 38.9 คนอารมณ์ดีขึ้นร้อยละ 38.7 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำดี เช่น สุกร กุ้งหอยปูปลา เป็นต้น ร้อยละ 34.6 และธุรกิจลานเบียร์ ธุรกิจอาหารดีขึ้นร้อยละ 31.3 ตามลำดับ

ผศ.ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า คณะวิจัยได้ทำการค้นข้อมูลผลสำรวจในอดีตและข้อมูลอื่นประกอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา พบข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยรัฐบาล เช่น ความไม่เชื่อมั่นในดัชนีด้านเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน ปัญหาความยากจน และความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ประชาชน และข้อมูลที่พบยังชี้ให้เห็นอีกว่า ประชาชนในบางพื้นที่หาเสียงอาจจะมีฐานะเศรษฐกิจดีมากแต่ประชาชนในพื้นที่อื่นโดยรวมทั้งประเทศไม่ได้มีดีตามไปด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ผลโพลวันนี้ชี้ให้เห็นว่า กระทรวงหลักที่สามารถทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชนและต้องการให้ทำต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ กระทรวงกลาโหมทำบ้านเมืองให้สงบ ไม่วุ่นวาย กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงพลังงานมีพลังงานสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ยาเสพติดและขจัดผู้มีอิทธิพล

“ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คุมราคาอาหารและสินค้า และต้องการให้กระทรวงการคลังขยายฐานต่อยอด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกใหม่เป็น “All New บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่คนจากฐานรายได้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ลดภาระค่าครองชีพ เอื้ออำนวยต่อธุรกิจและการมีงานทำและตอบโจทย์ความต้องการด้านอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ลดราคาน้ำมัน บริจาคและลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงที่อากาศของประเทศเย็นลงทำให้ประชาชนเห็นว่ามีผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและดีต่อผลผลิตทางการเกษตรและควรรณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าชุมชนและกระทรวงพาณิชย์ควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่จะส่งผลดียั่งยืนกว่าการแจกเงินให้ประชาชนเอาไปใช้เพียงอย่างเดียว” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว