“จุรินทร์" หนุนเกษตรกรใช้ช่องทางสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภค

2019-12-02 22:40:35

“จุรินทร์" หนุนเกษตรกรใช้ช่องทางสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภค

Advertisement

“จุรินทร์ “ ลุยอีสานอบรมเกษตรกร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สนับสนุนเกษตรกรไทยปรับตัว ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้บริโภค  สร้างโมเดลธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จ.อุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “เศรษฐกิจทันสมัย เกษตรไทยก้าวหน้าไปกับสื่อดิจิทัล 

นายจุรินทร์ กล่าวเปิดงานว่าการจัดงานวันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาดในสินค้าและบริการ จึงเชิญทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องด้านธุรกิจ ซึ่งวันนี้ประกอบด้วย4 กลุ่มคือ 1.เกษตรกร 2.นักศึกษา 3.ผู้ประกอบการ และ 4.วิทยุชุมชนวันนี้โลกมีความเปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคและจะสามารถทำให้เกษตรกรไทยสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาต่อหน่วยราคาที่ดีขึ้น

"จึงเป็นที่มาของกิจกรรมวันนี้ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีการปรับตัว ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้บริโภค  รวมทั้งสร้างโมเดลธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย  มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และแผนการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติตามการเปลี่ยนโลกของธุรกิจดิจิทัล" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดำเนินธุรกิจในแบบเดิม และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงภาคการเกษตรที่กำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายนี้เช่นกัน การก้าวให้ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะส่งผลในด้านบวกอย่างมหาศาลให้กับเศรษฐกิจการเกษตร ลดช่องว่างระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยปรากฏการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาจาก ต้นน้ำ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer  ด้วยการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการตลาดของคนในชุมชนในนามของกระทรวงพาณิชย์ ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศมีความเข้มแข็ง โดยงานวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์