ห้ามบุคคล 8 อำเภอ 4 จว.ออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

2019-11-08 18:05:15

ห้ามบุคคล 8 อำเภอ 4 จว.ออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด ในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ.เบตง จ.ยะลา อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ. นราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ซึ่งลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดดังนี้

1.ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการในอำนาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. 2.ห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้บุคคลใดต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ กอ.รมน. ภายในระยะเวลา การปฏิบัติหน้าที่ ของ กอ.รมน. เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด ตามที่ ผอ. กอ.รมน. หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ ประกาศกำหนด

4.ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

5.ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

6.ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ. นราธิวาส