กฟน. สร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

2019-10-09 22:02:15

กฟน. สร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

Advertisement


กฟน. สร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมรายได้ ความเข้มแข็งชุมชน

----------------------------วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) นางปิยนุช เฟื่องพูลนุช ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเพื่อประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ อาคารฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย สร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที MEA จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะจัดการอบรมฯ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ให้บริการของ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งนี้ MEA จะจัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในปี 2563 อย่างต่อเนื่องฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2256 3000 ต่อ 4592 หรือ 0 2256 3593 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

///////////////////Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/5004

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3014955485198235?sfns=moTwitter : https://twitter.com/mea_news/status/1181502720303255553

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=48492