"ซูเปอร์โพล"เผยคนกรุงอยากได้ผู้ว่าฯกทม. ซื่อสัตย์สุจริต

2019-09-08 08:41:03

"ซูเปอร์โพล"เผยคนกรุงอยากได้ผู้ว่าฯกทม. ซื่อสัตย์สุจริต

Advertisement

"ซูเปอร์โพล"เผยสเปคของผู้ว่าฯกทม.ที่คนกรุงต้องการ ซื่อสัตย์สุจริตไม่พัวพันทุจริตคอร์รัปชัน แก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน อยากให้เร่งแก้ปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง " สเปค ของผู้ว่าฯ กทม. ที่คนกรุงต้องการ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพใน กทม.จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง  ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 ยังไม่มีใครในใจ ในขณะที่ร้อยละ 36.0 ระบุมีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และอื่น ๆ เมื่อจำแนกออกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.1 ระบุมีพรรคการเมืองในใจแล้ว ในขณะที่ กลุ่มอาชีพอื่น เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 พนักงานเอกชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.5 และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.5 ยังไม่มีใครในใจ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

ที่น่าสนใจคือ ลักษณะ หรือ สเปค ของผู้ว่าฯกทม. ที่ต้องการ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.8 ระบุซื่อสัตย์สุจริตไม่พัวพันทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือ ร้อยละ 74.3 ระบุแก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน และร้อยละ 24.5 ระบุอื่นๆ เช่น คนรุ่นใหม่ การศึกษาดี เสียสละ นโยบายจับต้องได้ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

​ที่น่าพิจารณาคือ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ระบุปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร รองลงมาคือ ร้อยละ 56.9 ระบุ ค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ ร้อยละ 55.1 ระบุน้ำท่วมขัง ร้อยละ 51.1 ระบุ มลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50.4 ระบุ อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 38.9 ระบุ ปัญหาการให้บริการ รถโดยสาร ขนส่งมวลชน ร้อยละ 27.7 ระบุถูกเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น และร้อยละ 28.6 ระบุอื่น ๆ เช่น การศึกษา ยาเสพติด และไฟส่องสว่าง เป็นต้น