สภาฯเลื่อนถก พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ครอบครัว

2019-09-04 20:00:30

สภาฯเลื่อนถก พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ครอบครัว

Advertisement

สภาฯเลื่อนถก พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว แจงต้องรอศาล รธน.วินิจฉัยก่อน

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นายศุภชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า กรณีที่มี ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยว่า การตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่ ทำให้พ.ร.ก.ดังกล่าวซึ่งบรรจุอยู่ในเรื่องด่วนลำดับที่ 22 จำเป็นต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเสียก่อน ช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 172 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้น กำหนดเงื่อนไขการออกพ.ร.ก.ไว้เฉพาะกรณีรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ขณะที่วรรคสองระบุว่า กรณีตรา พ.ร.ก.โดย ครม. สามารถทำได้เมื่อเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้