เดนท์สุ เอ็กซ์ จับมือ มธ. สร้างนักการตลาดยุคใหม่ให้โลกธุรกิจ

2019-09-04 14:18:31

เดนท์สุ เอ็กซ์ จับมือ มธ. สร้างนักการตลาดยุคใหม่ให้โลกธุรกิจ

Advertisement


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมคณบดี ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคมในวงกว้าง ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) ได้ลงนามร่วมกันในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ

  1. ร่วมพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งทางด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหา และสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ
  2. ร่วมส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา และตอบสนอง ต่อความต้องการธุรกิจอย่างแท้จริง
  3. ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาส และเวทีในการพัฒนาทั้งความรู้ และประสบการณ์ ในการศึกษา ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรในภาคธุรกิจ

(จากซ้ายไปขวา) ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร GEMBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ม, นายสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย), คาซูโอะ โคอิเคะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย)ด้วยวิสัยทัศน์ของทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งมั่นในการที่จะเป็น “ ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ” และของทาง บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) ในการที่จะสร้าง สร้างประสบการณ์การสื่อสารที่เหนือกว่า” (Experience Beyond Exposure) นั้นมีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นและได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างโดยเฉพาะในธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะปรับตัวเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะตอบสนองและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต


แท็กที่เกี่ยวข้อง