วันนี้มีอะไร: 10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

2019-08-10 00:00:40

วันนี้มีอะไร: 10 สิงหาคม  วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Advertisement

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 10 ส.ค. 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 ส.ค. ของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"

ภาพ Shutterstock.com

227 ปีก่อน
พ.ศ. 2335
กลุ่มผู้ก่อการจลาจลในการปฏิวัติฝรั่งเศสยกขบวนบุกพระราชวังตุยเลอรีส์

44 ปีก่อน
พ.ศ. 2518
มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นครั้งแรก ผล ธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือก
ภาพ AFP

29 ปีก่อน
พ.ศ. 2533
ยานแมเจลแลนเดินทางถึงดาวศุกร์

"
ภาพ AFP19 ปีก่อน
พ.ศ. 2543
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กรณีการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ