“ศิริราช”หารือ กสม.จัดการร่าง “ซีอุย”

2019-08-07 12:05:52

“ศิริราช”หารือ กสม.จัดการร่าง “ซีอุย”

Advertisement

“ศิริราช”แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง “ซีอุย” มีผู้แสดงตัวว่าเป็นญาติ แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นญาติอย่างแท้จริง เผยหารือ กสม. เร่งศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อนจัดการร่าง “ซีอุย”ต่อไป

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 7 ส.ค. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ว่า ตามที่คณะแพทยศาสคร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศติดตามหาญาติของนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ที่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ติดต่อมายังคณะฯ เพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. จนถึงวันที่ 4 ส.ค.2562 นั้นตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันสิ้นสุด 4 ส.ค. มีผู้แสดงตนว่าเป็นญาติ แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นญาติอย่างแท้จริง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประชุมปรึกษาเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ในวันที่ 5 ส.ค.มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1. ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน แล้ว 2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการทักท้วงด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เร่งศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการร่างดังกล่าว ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งผลให้ทราบต่อไป