"ขอนแก่น" ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 24 อำเภอ

2019-08-06 14:40:08

"ขอนแก่น" ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง  24 อำเภอ

ขอนแก่นประกาศให้ 24 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทางจังหวัดเตรียมให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

วันที่ 6 ส.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น ขณะนี้พบจำนวน 24 อำเภอ 175 ตำบล 1,932 หมู่บ้าน 158,100 ครัวเรือน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอันเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,567,720 ไร่ ปศุสัตว์ 12,361 ตัว ประมง 50 บ่อ

ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จึงได้เชิญคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ขอนแก่น มาประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ
ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 24 อำเภอ จาก 26 อำเภอของจังหวัด ความเสียหายประเมินเบื้องต้น 431 ล้านบาท ดังนั้นนายอำเภอ เกษตรอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจึงต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงความเสียหายในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร โดยราชการจะให้ความช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 1,113 บาท ต่อไร่ ซึ่งประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาข้าวเสียหายจากภาวะภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) เท่านั้น.