ขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมฯ "ทุเรียนนนท์-ปลาสลิดบางบ่อ"

2019-08-05 12:05:12

ขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมฯ "ทุเรียนนนท์-ปลาสลิดบางบ่อ"

Advertisement

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขา รวมถึง "ทุเรียนนนท์และปลาสลิดบางบ่อ" ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2562 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 จึงประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน 
ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ลำแมงตับเต่าไทเลย 
ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ได้แก่ ประเพณีแห่นางดาน 
ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ ทุเรียนนนท์ ปลาสลิดบางบ่อ 


ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และซิ่นหมี่คั่นน้อยไทหล่ม

2. ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ ตำนานเขาสาปยา (เขาสรรพยา) ตำนานเมืองลพบุรี 
ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ โปงลาง กลองอืด รำมอญ รำตร๊ด 
ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ได้แก่ ประเพณีอัฏฐมีบูชา และโจลมะม้วต 


ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ หม้อน้ำดินเผาเกาะเกร็ด งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร 
ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ อิ้นกอนฟ้อนแคน การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย