ศิริราชประกาศตามหาญาติ “ซีอุย”

2019-07-04 13:40:37

ศิริราชประกาศตามหาญาติ “ซีอุย”

Advertisement

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลประกาศตามหาญาติของ “ซีอุย แซ่อึ้ง” ให้ติดต่อด่วนภายใน 4 ส.ค.นี้ หากยังไม่แสดงตัวจะขอใช้สิทธิตามกฎหมายดําเนินการกับร่างของซีอุยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได้ลงนามในประกาศคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เรื่อง การติดตามหาญาติของนายลีอุย แซ่อึ้ง (นายซีอุย แซ่อึ้ง ) ระบุว่า ด้วยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีกุศลเจตนาที่จะดําเนินการเกี่ยวกับ ร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน เพื่อเป็นวิทยาทานให้เกิด การเรียนรูทางด้านนิติเวชศาสตร์แก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยจะร่วมหารือกับญาติ ของนายลีอุย แซ่อึ้ง เพื่อพิจารณาวิธีการดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกตองตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จึงขอประกาศให้ญาติของนายลีอุย แซ่อึ้ง ที่มีหลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนายลีอุย แซ่อึ้ง โปรดติดต่อมายังคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ส.ค. 2562 และเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นญาติจริง โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวของ คณะฯ จะได้เชิญมาร่วม หารือเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้งนี้หากพ้นกําหนดวันที่ 4 ส.ค. 2562แล้วยังไม่มีญาติมาแสดงตัว คณะฯ จะขอใช้สิทธิตามกฎหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับร่างของนายลีอุย แซ่อึ้ง อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง