2 องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2019-07-03 15:40:54

2 องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Advertisement

2 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ.หัวหิน


เมื่อวันที่ 3 ก.ค.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อม พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างพวงทั้งระบบ โดยโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน - ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำไว้เมื่อปี 2532 พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.หัวหิน เพื่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่าย (อ่างพวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำจากลุ่มน้ำที่มีศักยภาพมากส่งให้กับลุ่มน้ำที่มีความต้องการแต่ยังขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภครวมทั้งเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ อ.หัวหิน และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ต. หนองพลับ อ.หัวหิน รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพื้นที่ โดยการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้อินทรีย์วัตถุและน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ทำให้ลดการบุกรุกทำลายป่า ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาจำนวน 2 ต้น ปล่อยปลาทับทิม 5,000 ตัว และปลานวลจันทร์ จำนวน 5,000 ตัว

นอกจากนี้องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลฯเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริในการพิจารณาวางโครงการ พร้อมกับพระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลฯ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างในช่วงฤดูฝน 5,240 ไร่ และที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ราษฎรสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น