แปะชื่อ! คนไม่ไปเลือกตั้ง โชว์หน้าเขต

2019-07-03 11:55:02

แปะชื่อ! คนไม่ไปเลือกตั้ง โชว์หน้าเขต

Advertisement

กทม.ตั้งบอร์ดแปะชื่อ "ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส." ทุกสำนักงานเขต โดยชี้แจงว่าทำขั้นตอนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ขณะนี้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มีการติดประกาศป้ายรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยป้ายประกาศดังกล่าวจะระบุชื่อและบ้านเลขที่ แยกตามแขวงต่างๆ แต่ไม่ระบุเลขบัตรประชาชน

มีรายงานข่าวจากสำนักปลัด กทม. ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า การดำเนินการดังกล่าวทำตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน้าสำนักงานเขต  สืบเนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทาง กกต.ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิภายใน 7 วันนับจากวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 25-31 มี.ค.2562 เมื่อพ้นกำหนดแล้วถือว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  
สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะเสียสิทธิทางการเมือง 5 ประการ คือ 1.สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. /2.สิทธิในการสมัครเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. /3.สิทธิสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน /4.สิทธิในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และ 5.สิทธิในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการหรือประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในช่วงปลายปีนี้ โดยหากชาวกรุงเทพมหานครที่เสียสิทธิไปเนื่องจากไม่ได้ไปเลือกตั้ง ส.ส. ถ้าหากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สิทธิทางการเมืองก็จะกลับมา