พปชร. ชี้นโยบายรัฐบาล 1 ปีแรกลดเหลื่อมล้ำจัดสวัสดิการสู่ ปชช.

2019-06-13 11:30:26

พปชร. ชี้นโยบายรัฐบาล 1 ปีแรกลดเหลื่อมล้ำจัดสวัสดิการสู่ ปชช.

พปชร. เดินหน้าจัดทำนโยบายรัฐบาลยึดกรอบ 12 ข้อ “อุตตม” ระบุ 1 ปีแรกมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ จัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เน้นทำได้จริง ทำทันที เป็นประโยชน์ต่อประชาชน


เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงความคืบหน้าในการจัดทำนโยบายรัฐบา ว่า พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมนโยบายในส่วนของพรรคที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน นำมาจัดทำเป็นร่างนโยบายที่ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล ซึ่งผมได้มอบหมายให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธานคณะฯ โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ได้พิจารณาจัดทำร่างเป็นกรอบนโยบาย โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศ ปัจจัยความเสี่ยง และหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี การน้อมนำปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการบริหารประเทศ การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประชาชนไทยมีความมั่นคงบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายอุตตม ระบุว่า โดยมีนโยบายเร่งด่วนในช่วงเวลา 1 ปีแรกของรัฐบาล จะต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย1.การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.นโยบายมารดาประชารัฐ 3.การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 4.การเข้าโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน5.การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน 7.การยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน8.ยกระดับระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่9.การปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน10.การลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดให้มีระบบเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ และมาตรการเหมาะสมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางวินัยการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว11.การให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา 12.การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน


นายอุตตม ระบุด้วยว่า สำหรับนโยบายที่จัดทำนั้นจะต้องมีการนำเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกัน โดยจะประสานขอนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ เพื่อนำมาผสานจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลในภาพรวมต่อไปเพื่อจัดทำเป็นนโยบายในกรอบใหญ่ โดยเน้นการดำเนินการที่สามารถทำจริง ทำได้ ทำทันที เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

Advertisement