อนุมัติงบกว่า 1,400 ล้าน พัฒนา "บึงราชนก"

2019-06-05 14:20:20

อนุมัติงบกว่า 1,400 ล้าน พัฒนา "บึงราชนก"

Advertisement

ชาวพิษณุโลกเฮ! หลัง ครม.อนุมัติงบกว่า 1,400 ล้านบาท พัฒนาบึงราชนก

วันที่ 5 มิ.ย. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าหลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอวงเงินรวมทั้งหมด 7,158.48 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 ด้าน ในระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,456.98 ล้านบาท โดยให้เร่งดำเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จำนวน 11 โครงการในระหว่างปี พ.ศ.2563 - 2565 วงเงินงบประมาณ 754.56 ล้านบาท

นับเป็นสิ่งที่ดีของ จ.พิษณุโลก ที่ อบจ.พิษณุโลก จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่บึงราชนกอย่างเหมาะสม มีพื้นที่แหล่งน้ำ 3,714-0-92 ไร่ (จากเดิม 858.18 ไร่) และมีปริมาณน้ำเก็บกักชะลอได้ 28.850 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง 10,575 ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 22,370 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 3,960 ไร่ พร้อมทั้งเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ จ.พิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย ชมธรรมชาติสวยงาม เป็นบึงเก็บน้ำที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับปรุงได้ในปีงบประมาณ 2563 นี้อย่างแน่นอน