นายกฯเยี่ยมชุมชนคลองเตย 15 พ.ค.

2019-05-14 17:45:25

นายกฯเยี่ยมชุมชนคลองเตย 15 พ.ค.

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตคลองเตย 15 พ.ค.

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในวันพุธที่ 15 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มีกำหนดจะตรวจราชการพื้นที่ กทม. เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตคลองเตย เพื่อรับทราบสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยจะเยี่ยมชมศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านนันทนาการครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ และศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อติดตามการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ สำหรับประชาชนในชุมชนเมือง ที่มีการเจ็บป่วยไม่รุนแรง ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางกาย จิต สังคม และยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ยังจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ออกไปให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนถึงบ้านอีกด้วย

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดพื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่นำร่องไปสู่การพัฒนาชุมชนแออัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ องค์กรศาสนา ประชาชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง