โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 250 ส.ว.

2019-05-14 12:25:46

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 250 ส.ว.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 250 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 250 คน