เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ต

2019-05-13 17:25:18

เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ต

Advertisement

อย. ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง 13-21 พ.ค.

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแจ้งครอบครองได้ทันเวลาที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งการครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะเริ่มเปิดบริการในระหว่างวันที่ 13 - 21 พ.ค. เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลมายัง อย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย หากมีปริมาณมาก สามารถใช้รูปถ่ายได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป


เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากหลักฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่ที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษา และได้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถครอบครองยากัญชานั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการจัดบริการในสถานพยาบาลแล้ว สำหรับการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งครอบครองกัญชาให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งจำนวนการแจ้งครอบครองทั้งหมดจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์