ม.44 ล้างบอร์ดกองสลากใหม่

2019-05-10 18:15:42

ม.44 ล้างบอร์ดกองสลากใหม่

Advertisement

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ล้างบอร์ดกองสลากใหม่ แต่งตั้ง “พชร อนันตศิลป์”เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 และให้นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ขณะเดียวกันได้มีการเผยแพร่คำสั่ง คสช. ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 กำหนดให้ คสช.แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกิน 3 คนมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (9) ของคำสั่ง คสช. จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 และแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.พล.อ.ศักดา เนียมคำ 2.พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 3.ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป