โปรดเกล้าฯให้ใช้ราชาศัพท์ถวายพระเกียรติยศพระราชินี

2019-05-09 23:45:58

โปรดเกล้าฯให้ใช้ราชาศัพท์ถวายพระเกียรติยศพระราชินี

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ใช้คำราชาศัพท์ คำกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณี ทุกประการ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 แล้วนั้น  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระเกียรติยศแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสมอด้วยคำราชาศัพท์ และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ ดังต่อไปนี้ คำขึ้นต้น ใช้ว่า “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท” คำลงท้ายในหนังสือราชการ ใช้ว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ” คำลงท้ายคำกราบบังคมทูล ใช้ว่า “พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” หรือ “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้ว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ” ประกาศ ณ วันที่ 8  พ.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน