ประกันสังคมแจงสิทธิประโยชน์ "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย"

2019-05-08 11:45:40

ประกันสังคมแจงสิทธิประโยชน์ "ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย"

Advertisement

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่  8 พ.ค. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้สิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตดังกล่าว โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิ การบำบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบด้วย

1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท / ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท / สัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) และจ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท / ราย ระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือดฯ จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท 

2.การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ให้สิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท

3.การปลูกถ่ายไต ให้ได้รับสิทธิการบริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต


สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun,Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ และในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th