สภาฯเปิดให้ ส.ส.ใหม่รายงานตัวแล้ว

2019-05-07 16:40:57

สภาฯเปิดให้ ส.ส.ใหม่รายงานตัวแล้ว

Advertisement

สภาฯ เปิดให้ ส.ส.ใหม่รายงานตัวแล้ว ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับการรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชุดที่ 25 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เกียกกาย ชั้น 4 ถนนสามเสน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และได้รับหนังสือรับรองได้รับการเลือกตั้งแล้ว


สำหรับเอกสารสำหรับรายงานตัว มีดังนี้ 1. หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 6. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา7. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป


ทั้งนี้ ส.ส.สามารถกรอกข้อมูลแบบรายงานตัว (แบบ ส.ส. 1 ก) แบบกรอกประวัติ (แบบ ส.ส. 3) และแบบกรอกประวัติ ส.ส. สำหรับการเผยแพร่ (แบบ ส.ส. 4) ด้วย electronic form (e-form) ได้ทางเว็บไซต์ของรัฐสภาที่ http://www.parliament.go.th หัวข้อการรายงานตัว