รู้จัก “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” สถานที่เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในหลวง ร.10

2019-05-06 16:00:41

รู้จัก “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” สถานที่เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในหลวง ร.10

Advertisement

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์ กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2327 เดิมเรียกว่า "พลับพลาสูง" 

ต่อมาใน พ.ศ.2361 - 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อและสร้างใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งสุทไธสวรรย์" จากนั้นในปี พ.ศ.2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามใหม่ว่า "พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท" และโปรดให้นับเป็นพระที่นั่งหนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์

ครั้นถึงปี พ.ศ.2492 ได้มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออกเป็นสีหบัญชร โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 ซึ่งนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมเบื้องหน้าพสกนิกรเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์
และในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พ.ค.เวลา 16.30 น.

ที่มา : https://th.wikipedia.org ,หนังสือประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก