“ย้อนประวัติศาสตร์ 8 วาระสำคัญ” การเสด็จออก ณ สีหบัญชร

2019-05-06 15:00:22

“ย้อนประวัติศาสตร์ 8 วาระสำคัญ” การเสด็จออก ณ สีหบัญชร

Advertisement

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชรจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง เนื่องในวาระสำคัญ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2499 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงพระผนวช โดยมีพระราชดำรัสแถลงถึง พระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งนี้ได้มีพระราชพิธีทรงพระผนวชในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2504 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีสมโภชในโอกาสเสด็จฯ นิวัตพระนครหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในยุโรปรวม 14 ประเทศ เป็นเวลา 7 เดือน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกร ชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดมา

ครั้งที่ 6 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช เสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เสด็จออกพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นครั้งที่สองในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีการติดตั้งพระวิสูตรบนมุขเด็จ และเลื่อนพระราชอาสน์ออกสู่มุขเด็จเป็นครั้งแรก รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากครั้งที่ 8 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต เสด็จออก ณ สีหบัญชร โดยมีการต่อเติมขยายสีหบัญชรให้มีบริเวณกว้างขวางขึ้น เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์สามารถยืนประทับที่สีหบัญชรได้ โอกาสนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ เต็มพระลานพระราชวังดุสิต เรื่อยไปจนตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

การเสด็จออกสีหบัญชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในแต่ละครั้งนั้นคึกคักไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศ มวลมหาประชาชนที่มามีจำนวนมากมายมหาศาล โดยหวังที่จะได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีขององค์พระประมุขศูนย์รวมดวงใจชาวไทยอย่างใกล้มากที่สุด ทั้งยังต่างร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรในหลวง รวมทั้งโบกธงสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านเต็มหัวใจ

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย