พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชินี

2019-05-05 12:00:57

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชินี

Advertisement

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการเผยแพร่พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งวิธีการเขียนและการอ่านออกเสียงพระนามของทั้งสองพระองค์ ดังนี้

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
การอ่านออกเสียง

พระ – บาด – สม – เด็ด – พระ – ปะ – ระ – เมน – ทะ – ระ – รา – มา – ทิบ – บอ – ดี – สี – สิน – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน – มะ – หิ – สอน – ภู – มิ – พน – ราด – ชะ – วะ – ราง – กูน – กิ – ติ – สิ – ริ – สม – บูน – อะ – ดุน – ยะ – เดด – สะ – หยาม – มิน – ทรา – ทิ – เบด – ราด – วะ – โร – ดม – บอ – รม – มะ – นาด – ถะ – บอ – พิด – พระ -วะ – ชิ – ระ – เกล้า – เจ้า – อยู่ – หัว
พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชินี 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงสม – เด็ด – พระ – นาง – เจ้า – สุ – ทิ – ดา – พัด – ชะ – ระ – สุ – ทา – พิ – มน – ลัก – พระ – บอ – รม – รา – ชิ – นี