พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

2019-05-04 22:45:14

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 10 แห่ง ดังนี้ พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, พระพุทรชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก, พระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย, พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม, พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช, พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่, พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร, พระธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สมเด็จพระสังฆราช ถวายศีล การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการ ขณะนั้นพระสงฆ์ 80 รูป มีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพร้อมกันเปล่งสังฆวาจา "สาธุ" 3 ครั้งแล้ว สมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแล้ว เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร เสด็จฯ ไปยังประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ขอบคุณเพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒,เดลินิวส์ออนไลน์