วิดีทัศน์ประกอบเพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ 2562

2019-05-04 10:33:23

วิดีทัศน์ประกอบเพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ 2562

Advertisement
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง วิดีทัศน์ประกอบเพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ว่า  เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงการแสดงออกร่วมกันของความรักชาติของคนไทย ด้วยการพร้อมใจกับยืนตรงเคารพธงชาติ โดยจะไม่มีภาพของการสู้รบในครั้งนี้ แต่จะเห็นคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะมีอาชีพใดๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิตนักศึกษา นักเรียน ประชาชน เกษตกร ขาวประมง ผู้ใข้แรงงานทั่วไป. ซึ่งต่างก็มีการแสดงออกถึงความรักชาติในมิติของหน้าที่อยู่แล้ว เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การปกป้องอธิปไตย การร่วมกันพัฒนาประเทศ

โดยทุกคนมีการแสดงออกถึงความรักชาติที่แต่ต่างกันไปในวิถีต่างๆ แต่ในวิดีทัศน์เวอร์ชั่นนี้สื่อสารให้เห็นถึงจุดร่วมที่คนไทยทุกคนแสดงออกถึงความรักชาติ เหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ ซึ่งในภาพวิดีทัศน์ทุกคนจะมองสูง มองไปที่ธงชาติบนยอดเสาที่พวกเราคนไทยรักและภาคภูมิใจ และยังแสดงออกได้ทุกวัน ๆละ 2 เวลาสำหรับในส่วนของทำนองไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เพิ่มพลังเสียงของคนรุ่นใหม่ เข้ามาเพื่อทำสมบูรณ์ ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิม รู้สึกภูมิใจ และรู้สึกรักชาติเท่านั้น