กสทช.เปิดหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

2019-05-02 16:50:48

กสทช.เปิดหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

Advertisement

เลขาธิการ กสทช. เผยหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยการคืนใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ภายในวันที่ 10 พ.ค.ต้องยื่นขอคืนใบอนุญาต ไม่สามารถยกเลิกภายหลังได้ เตรียมเชิญผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง 22 ช่อง รับทราบรายละเอียด 7 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แล้ว ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลจะมีเวลาศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ล่วงหน้า และสำนักงานฯ จะเชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลทั้ง 22 ช่อง มาประชุมชี้แจงในวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. พร้อมตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจ ก่อนที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้ ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา และสำนักงานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ผู้ที่จะขอคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ตาม ม. 44 ก่อน หากเปลี่ยนใจก็สามารถขอยกเลิกในภายหลังได้ เนื่องจากขณะนั้นสำนักงาน กสทช. อาจออกหลักเกณฑ์ไม่ทันวันที่ 10 พ.ค. 2562 ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลอาจจะยังไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ในขณะนี้ วันที่ 2 พ.ค. 2562 สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แล้ว จึงทำให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลมีข้อมูลในการตัดสินใจยื่นขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวได้

สำหรับประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาตต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ สำนักงาน กสทข. ภายในวันที่ 10 พ.ค.2562 โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ 4 ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ค่าชดเชยที่จะได้รับมีวิธีคำนวณ คือ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชำระแล้ว คูณ อายุใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานคลื่นความถี่ แล้วหารอายุใบอนุญาต

ขณะเดียวกันให้คำนวณผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างการประกอบกิจการ ได้แก่ เงินสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ใช้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม ผลประกอบการเฉพาะที่มีกำไร โดยจะต้องนำไปหักออกจากผลการคำนวณข้างต้น