กกต.เชือด 11 ผู้สมัคร ส.ส.ขาดคุณสมบัติ

2019-05-02 16:10:03

กกต.เชือด 11 ผู้สมัคร ส.ส.ขาดคุณสมบัติ

Advertisement

กกต.มีมติสั่งให้ 11 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ มิให้นำคะแนนมาใช้ในการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ 11 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส.2561

1.กรณีเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่า 1 พรรคการเมือง 8 คน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สัตย์แสง พรคพลังปวงชนชาวไทย นายอธิป แท่นรัตนกุล พรรคพลังไทยรักไทย นายวัฒนา เทพน้ำทิพย์ พรรคพลังไทยรักไทย น.ส.พรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย นายสมพงศ์รัตนัง พรรคพลังไทยรักไทย นายธนัท วัฒนะสิริโชค พรรคประชาธรรมไทย นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ พรรคพลังชาติไทย และ นายเคน วิเศษสุนทร พรรครวมใจไทย

2.กรณีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน ได้แก่ นายบุญชู แก้วกระจ่าง พรรคพลังชาติไทย

3.กรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ได้แก่ นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย 

4.กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ได้แก่ นายสำเร็จ วงศ์ศักดา พรรคชาติพัฒนา