ศาล รธน.รับคำร้องผู้ตรวจฯวินิจฉัยสูตรปาร์ตี้ลิสต์ 8 พ.ค.

2019-05-02 13:45:02

ศาล รธน.รับคำร้องผู้ตรวจฯวินิจฉัยสูตรปาร์ตี้ลิสต์ 8 พ.ค.

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ โดยให้เลขาธิการสภาฯ - วุฒิสภา  ส่งสำเนาบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในอังคารที่ 7 พ.ค. เพื่อนำประกอบการพิจารณา ก่อนศาลนัดลงมติ 8 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่  โดยเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

อย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2561 มาตรา 27 วรรคสาม จึงให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลภายในวันอังคารที่ 7  พ.ค.นี้
โดยศาลได้นัดกำหนดวันแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในในวันที่ 8 พ.ค. นี้ เวลา 09.30 น.