"ราชทัณฑ์"ส่ง 2 ผู้คุมร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

2019-04-03 13:35:40

"ราชทัณฑ์"ส่ง 2 ผู้คุมร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

"ราชทัณฑ์"ส่ง 2 ผู้คุมเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่กรมราชทัณฑ์  จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดพิธีส่งข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ไปเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in South Sudan : UNMISS) สืบเนื่องจากสหประชาชาติ ได้ประสาน มายังประเทศไทย ให้พิจารณาเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ และจะเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างแข็งขันมาโดยตลอด กรมราชทัณฑ์ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหประชาชาติกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 ราย ผ่านการคัดเลือกของสหประชาชาติให้เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว ได้แก่ นายสมาน เจริญธรรม ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เรือนจำกลางลำปาง และนายสรรพสิทธิ์ ภูมิสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่กองบริการทางการแพทย์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์ไทยที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน อันเป็น ความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อว่า การส่งบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการทำงานของสหประชาชาติ เพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ และยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศได้ตระหนัก และยอมรับถึงความสำคัญของประเทศไทยต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง