ปิดประตูระบายน้ำ "ห้วยโมง" สูบน้ำโขง...รับมือภัยแล้ง

2019-03-11 12:45:59

ปิดประตูระบายน้ำ "ห้วยโมง" สูบน้ำโขง...รับมือภัยแล้ง

Advertisement

"ห้วยโมง" ปิดประตูระบายและสูบน้ำโขงเข้าในระบบ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน เพื่อกั้นไม่ให้น้ำในลำห้วยโมงระบายลงสู่แม่น้ำโขง พร้อมสูบน้ำโขงเข้าในระบบเนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรมีการใช้น้ำมากและเป็นการสำรองไว้เพื่อรับมือภัยแล้ง อีกทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กรมชลประทาน ที่มีประตูปิด-เปิดน้ำที่ปากห้วยโมงที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทางขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง ไว้สูบน้ำเข้าลำห้วยในฤดูแล้งและสูบน้ำออกในฤดูฝน และมีระบบส่งน้ำที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีสถานีสูบน้ำย่อย ดูแลแหล่งน้ำและทางน้ำชลประทานในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 หมื่นไร่ ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานแล้ว ขณะนี้มีปริมาณน้ำในลำห้วยประมาณ 7.22 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำในอ่าง 8.40 เมตร และระดับน้ำโขง 3.24 เมตร ซึ่งระดับน้ำโขงต่ำกว่าน้ำที่กั้นไว้ในลำห้วยโมง ถึง 5.16 เมตรขณะนี้โครงการฯ ได้มีการเร่งสูบน้ำโขงด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 เครื่องทุกวัน สามารถสูบน้ำเข้าในระบบได้วันละ 0.368 ล้าน ลบ.ม. สูบน้ำเข้าในระบบสะสมได้แล้ว 7.24 ล้าน ลบ.ม. โดยสูบน้ำโขงเข้าในระบบเพื่อรับมือภัยแล้งและเป็นการสำรองเข้าในระบบ ก่อนส่งต่อให้เกษตรกร ซึ่งในเดือน มี.ค. – เม.ย. ของทุกปี เป็นช่วงที่เกษตรกรในพื้นที่บริการที่ทำการเกษตรมีการใช้น้ำมาก อีกทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้อย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง