สำนักงาน กกต. แจงกา ทษช.บัตรเสีย

2019-03-08 00:20:10

สำนักงาน กกต. แจงกา ทษช.บัตรเสีย

Advertisement

สำนักงาน กกต. แจงหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักษาชาติ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัคร ทษช.จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องมีประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติและนำไปเผยแพร่ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำหรือพ้อง กับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งตามมาตราดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

2.จัดส่งประกาศตามข้อ 1 ให้อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติทราบ และจัดส่งบัญชีและ งบแสดงฐานะทางการเงินเป็นงบการเงิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 57 58 59 60 61  และงบการเงิน วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 7 มี.ค. 62 รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงบการเงินทุกฉบับของพรรคไทยรักษาชาติต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เพื่อที่จะได้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการชำระบัญชีพรรคไทยรักษาชาติต่อไป และให้แจ้งอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทุกคน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่ถูกยุบมิได้ตามมาตรา 95 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

3. สำหรับ การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากนี้นั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้ว จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อต่อไป  นอกจากนี้จะมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย  ทั้งนี้หากผู้มีสิท ธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่าเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร