พท.ชูสร้างผู้ประกอบการสตรีปีละ 1หมื่นคน

2019-03-07 14:35:18

พท.ชูสร้างผู้ประกอบการสตรีปีละ 1หมื่นคน

Advertisement

พรรคเพื่อไทยเปิดนโยบายด้านสตรีและสังคม เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค.ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจก้าวไกล ประชาธิปไตยมั่นคง สังคมเข้มแข็ง จะสร้างผู้ประกอบการสตรีปีละ10,000คน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คณะทำงานนโยบายด้านสตรีและสังคมของพรรค ประกอบด้วย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  ดร.เทอดธนัท สีเขียว  น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน และคุณเกริกเกียรติ เทียมไสย์ ได้จัดเวทีพูดคุยและเปิดนโยบายด้านสตรีและสังคม เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลที่ 8 มี.ค. โดยมีประชาชนจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นางลดาวัลลิ์ เปิดเผยว่า นโยบายเด็ก เยาวชน ครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ LGBT ของพรรคเพื่อไทย มาจากแนวคิด “เกิดอย่างมีคุณภาพ อยู่อย่างมีความสุข ทุกวัยมีคุณค่า ลาจากอย่างมีศักดิ์ศรี”  โดยนโยบายด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ เพื่อไทย เพื่อครอบครัว เพื่อเด็กและเยาวชน ” เริ่มจากการมีโรงเรียนพ่อแม่  สร้างครอบครัวอบอุ่นมั่นคง  ลดความรุนแรง แปดปีชี้ทางชีวิต สร้างเด็กดีปีละหนึ่งล้านคน และประกาศสงครามกับยาเสพติด


ส่วนนโยบายด้านสตรี มีแนวคิด “ เพื่อไทย เพื่อสตรี ” ซึ่งจะมีการส่งเสริมสตรี ให้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย / ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว และมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทันสมัย สามารถฝึกอบรมเพื่อให้สตรีก้าวไปเป็นผู้ประกอบการปีละ 10,000 คน  24/7 Women Safety First คุ้มครองสตรีให้ปลอดภัยทุกย่างก้าว  Healthy women เพิ่มการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแก่เยาวสตรีอย่างทั่วถึง และการ คุ้มครองสิทธิแรงงานสตรีในทุกมิติ และนำแม่วัยใสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แม่วัยใส

ขณะที่นโยบายเพิ่มพลังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มาจากแนวคิด “เพื่อไทย เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส” โดยในส่วนของผู้สูงอายุได้มีการกำหนดแผนงานรองรับสังคมผู้สูงอายุครบวงจร ส่วนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจะปรับปรุงระบบสวัสดิการให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร  มี อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการตามนโยบายไทยเท่าเทียม และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในกาคเดินทางตามนโยบายไทยเชื่อมไทย จัพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุแบะคนพิการทั่วโลก ในส่วนของนโยบายด้านกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ นั้นจะมีการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์