ศาลปกครองไม่รับคำฟ้อง “เรืองไกร” ปม กกต.ชงยุบ ทษช.

2019-03-07 11:40:57

ศาลปกครองไม่รับคำฟ้อง “เรืองไกร” ปม กกต.ชงยุบ ทษช.

Advertisement

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้อง “เรืองไกร" กรณีกล่าวหา กกต.ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายกรณีเสนอศาล รธน.ยุบ ทษช.

เมื่อช่วงเข้าวันที่ 7 มี.ค. ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่า ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นำข้อเท็จจริงมาตีความขยายเกินเลยไป ขอให้เพิกถอนมติของ กกต.ในการประชุมครั้งที่ 18/2562เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2562 ที่ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โดยวินิจฉัยว่า แม้ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่การมีมติของ กกต.เป็นการดำเนินการตามมาตรา 92 และมาตรา 93 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ และเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยกข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของ กกต.ที่อ้างในคำฟ้องขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ การกระทำตามคำฟ้องจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ด้าน นายเรืองไกร กล่าวว่า จะรีบคัดสำเนาและเขียนคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ ในช่วงบ่ายวันนี้ เพราะคำร้องดังกล่าวมีส่วนได้เสียกับผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ