ปชป.ผุด 4 นโยบายเพื่อผู้หญิง

2019-03-04 23:50:31

ปชป.ผุด 4 นโยบายเพื่อผู้หญิง

Advertisement

ปชป.ประกาศนโยบายเพื่อผู้หญิง ต่องยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง เท่าเทียม ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขยายสิทธิลาคลอด 6 เดือนรับเงินเดือนเต็ม


เมื่อวันที่ 4  มี.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำทีมแถลงนโยบายสตรี ในงาน “Dem for Women” เชิญชวนให้รวมพลังผลักดันวาระผู้หญิงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้หญิง ณ บริเวณ Skywalk BTS ช่องนนทรีแยกสาทร-นราธิวาส (สะพานช่องนนทรี) โดยมี ส.ส. หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ และผู้หญิงที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ โดยมีภารกิจสำคัญเพื่อผู้หญิง 4 ประการ คือ 1. ผู้หญิงทุกคนต้องพึ่งพาและยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง 2.ผู้หญิงต้องได้รับความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ในทุกด้าน ทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ของสังคม มีความก้าวหน้าทางอาชีพไม่ต่างจากผู้ชาย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปราศจากความรุนเเรงและการถูกคุกคามทางเพศ3.ผู้หญิงทุกคนต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 4.แม่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยากที่สุดในโลก จำเป็นที่จะต้องลดภาระของแม่ในทุกรูปแบบ


พรรคประชาธิปัตย์ได้กำหนดนโยบายด้านสตรีไว้ ดังนี้ 1. ผู้หญิงต้องพึ่งพาเเละยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง มีที่ดินทํากินชัดเจน มีประกันรายได้ มีเงินออม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ผู้หญิงเท่าเทียม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ด้วยการกำหนดอัตราส่วนของเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในทุกระดับ โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น ขจัดความรุนเเรงเเละการถูกคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้เรื่องความเท่าเทียมและสิทธิเสมอภาคทางเพศให้กับคนทุกกลุ่มวัย ปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษา สร้างโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกในทางที่เหมาะสม โดยปราศจากความรุนแรง นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยป้องกัน ให้ความช่วยเหลือ และเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ เมื่อเกิดคดีความ ทุกสถานีตำรวจต้องมีพนักงานสอบสวนหญิง เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพให้กับสตรี แก้กฎหมาย ขยายเวลาให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้นานขึ้น เป็น 1 ปี และที่สำคัญต้องเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิด ควบคุมเนื้อหาของสื่อที่แสดงให้เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

3. ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจและรักษาโรค เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นต้น คนไทยทุกคนตรวจคัดกรองสุขภาพจิตประจำปีฟรีไม่จำกัดอายุ ตรวจสุขภาพกายประจำปีฟรี ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป 4.ขยายระยะเวลาสิทธิลาคลอดเป็น 6 เดือนรับเงินเดือนเต็ม เกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินเเสนเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูที่ช่วยให้ลูกที่เกิดมีความสมบูรณ์แต่วันแรก มีอาหารที่มีคุณภาพ มีศูนย์เด็กเล็ก