คัดเลือก 12 ศิลปินแห่งชาติ “เพชรา”สาขาศิลปะการแสดง

2019-02-21 23:15:24

คัดเลือก 12 ศิลปินแห่งชาติ “เพชรา”สาขาศิลปะการแสดง

กวช.แถลงผลการคัดเลือก 12 ศิลปินแห่งชาติปี 2561 “เพชรา เชาวราษฎร์-สมสุข กัลย์จาฤก -ประภาส  ชลศรานนท์”คว้าสาขาศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ดังนี้


1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4คน ประกอบด้วย ประเภทวิจิตรศิลป์  ได้แก่ นายชิน  ประสงค์ (ประติมากรรม)นายปริญญา  ตันติสุข (จิตรกรรม)ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นางคำปุน  ศรีใส (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า)นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายจำลอง  ฝั่งชลจิตร นายเสน่ห์  สังข์สุข


3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ได้แก่ นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) นางกั้น  เชาวพ้อง (โนรา) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล  ได้แก่ นางสุคนธ์  พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) นายประภาส  ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)   ประเภทภาพยนตร์และละคร  ได้แก่ นางสมสุข  กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) นางเอก  ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์)  


ประธาน กวช.กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อปีงบประมาณ  ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท เป็นต้น    


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง