กกต.ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯไม่มีพระนาม “ทูลกระหม่อม”

2019-02-11 16:20:12

กกต.ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯไม่มีพระนาม “ทูลกระหม่อม”

Advertisement

กกต.ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอให้สภาฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 45 พรรค ไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสนอชื่อโดย ทษช. ยกพระราชโองการ พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 11 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศ กกต.เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศ กกต.เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 45 พรรคการเมือง ยกเว้นพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)