สนช.ผ่านฉลุย พ.ร.บ.ศาลปกครอง

2017-06-23 15:40:58

สนช.ผ่านฉลุย พ.ร.บ.ศาลปกครอง

Advertisement

สนช.มีมติเป็นเอกฉันท์ 173 เสียง  ผ่านร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในวาระที่ 3  กำหนดให้ประธานศาลปกครองนั่งเก้าอี้ 4 ปี วาระเดียว
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในวาระที่ 2 และ 3 โดยที่ประชุมมีมติในวาระ 3 เห็นสมควรให้ประกาศร่างใช้เป็นกฎหมาย  ด้วยคะแนนเสียง  173 คะแนน หลังจากนี้จะส่งต่อให้ ครม.ดำเนินการต่อไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของประธานศาลปกครองสูงสุด นั้น  พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ตุลาการศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง