คนไทย 93.5 % ตั้งใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

2018-12-08 12:20:59

คนไทย 93.5 % ตั้งใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Advertisement

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 93.5 ตั้งใจว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. พบส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ส.ส. แต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยกับการเลือกตั้ง 62” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,200 คน พบว่า ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 “ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้” โดยข้อมูลที่ไม่ทราบมากที่สุดคือ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพื้นที่ (ร้อยละ 79.1) รองลงมาคือ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือก ส.ส.(ร้อยละ 62.8) รายละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆ (ร้อยละ 55.7) และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน/เวลา/สถานที่เลือกตั้ง     (ร้อยละ 55.2) ขณะที่ร้อยละ 36.8 “รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้”เมื่อถามว่ามีเรื่องที่กังวลว่าจะเจอจากการเลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 ระบุว่า “มีเรื่องที่กังวล” โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียง (ร้อยละ 45.2) รองลงมาคือ การกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกัน (ร้อยละ 31.0) และการใช้นโยบายประชานิยมเกินจริง (ร้อยละ 30.4) ขณะที่ร้อยละ 32.1 ระบุว่า “ไม่มีเรื่องที่กังวล”

เมื่อถามว่า คิดว่าจะมีการใช้สื่อโซเชียล เช่น Facebook/youtube ในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.2 ระบุว่า “จะมีการใช้สื่อโซเชียล” โดยมีการใช้สื่อโซเชียลแจ้งเบาะแสให้ กกต. ทราบมากที่สุด (ร้อยละ 53.8) รองลงมาคือ มีการแชร์แอบถ่ายคลิป (ร้อยละ 52.1) มีการแชร์แอบถ่ายภาพ (ร้อยละ 45.2) ขณะที่ร้อยละ 27.8 ระบุว่า “จะไม่มีการใช้สื่อโซเชียล”สุดท้ายเมื่อถามว่า “จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 “ตั้งใจว่าจะไป” ขณะที่ร้อยละ 2.6 “ตั้งใจว่าจะไม่ไป” โดยในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่า ต้องเรียน ทำงาน ติดธุระ (ร้อยละ 1.3) ร้องลงมาคือ เบื่อหน่ายการเมือง (ร้อยละ 0.7) ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.9 ระบุว่า “ยังไม่แน่ใจ”