โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 กกต.

2018-12-05 21:50:11

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 กกต.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "เลิศวิโรจน์ - ฐิติเชฏฐ์"เป็น กกต.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมจำนวน 2 คน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  2.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ