กกต.เผยยอดผู้สมัคร ส.ว. 7,210 คน

2018-12-03 14:15:29

กกต.เผยยอดผู้สมัคร ส.ว. 7,210 คน

Advertisement

เลขาธิการ กกต.แถลงยอดผู้สมัคร ส.ว. 7,210 คน กลุ่มอาชีพกสิกรรม มากที่สุด 1,452 คน อุบลราชธานีอันดับ 1 จำนวน 431 คน ชุมพรน้อยสุด 16 คน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน กกต. ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 7,210 คน จากการสมัคร 2 วิธีการสมัคร คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 6,705 คน  และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร 505 คน  รวม 7,210 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 5,315 คน และเพศหญิง 1,895 คน  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดการสมัครของทั้ง 10 กลุ่ม แบ่งได้ดังนี้ 1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  765 คน   แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 31 คน  สมัครด้วยตัวเอง  734 คน    2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวม 576 คน  แนะนำชื่อจากองค์กร  82 คน  สมัครด้วยตัวเอง 494  คน  3.กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  1,124  แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร  81  คน   สมัครด้วยตัวเอง 1,043 คน    4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง  รวม 1,452 คน แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 55  คน  สมัครด้วยตัวเอง 1,397  คน   5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน อาชีพอิสระ  รวม 469 คน  แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 17  คน  สมัครด้วยตัวเอง  452  คน  

 6.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม  รวม  288 คน   สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร  32 คน  สมัครด้วยตัวเอง 256 คน   7.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว รวม 493 คน  สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 35 คน  สมัครด้วยตัวเอง 458 คน  8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์  รวม 943 คน  สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 122 คน  สมัครด้วยตัวเอง 821 คน     9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม  รวม 398 คน   สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร  30 คน สมัครด้วยตัวเอง 368 คน    และ 10. กลุ่มอื่นๆ รวม 702 คน   สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 20 คน  สมัครด้วยตัวเอง  682 คน

นอกจากนี้ จังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  อุบลราชธานี 431 คน ขอนแก่น 377 คน  สกลนคร 296 คน ร้อยเอ็ด 267 คน และเชียงใหม่   265 คน   ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครน้อยที่สุด  5  อันดับแรก ประกอบด้วย ชุมพร 16 คน พังงา 17 คน สิงห์บุรี ระนอง 18 คน และบึงกาฬ 23 คน