นายกฯชวนคนไทยหนุนผู้พิการโชว์ศักยภาพ

2018-12-03 10:40:30

นายกฯชวนคนไทยหนุนผู้พิการโชว์ศักยภาพ

Advertisement

นายกรัฐมนตรีปราศรัยเนื่องใน “วันคนพิการสากล” ระบุปี 2562 รัฐบาลจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน หน่วยงานราชการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ชวนคนไทยเสริมสร้างพลังใจ พลังกายให้คนพิการแสดงศักยภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องใน “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2561 วันที่ 3 ธ.ค. ว่า พี่น้องคนพิการ และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก เนื่องในโอกาส “วันคนพิการสากล” ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมในนามของรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนพิการทุกท่าน


องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธ.ค.ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” และขอเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยกำหนดประเด็นหลัก ในปี 2561 คือ การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2570 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเข้าถึงบริการ ของรัฐอันเป็นสิทธิพื้นฐาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนให้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงการสร้างโอกาส อาชีพ รายได้ด้วยการจ้างงานในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงบริการทางสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสังคม

โดยปี 2562 รัฐบาลจะขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้คนพิการสามารถเดินทาง และเข้าถึงในสถานที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันเป็นกำลังใจที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพลังใจ พลังกายของคนพิการให้มีความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองต่อสังคม และเพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป


ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ในสากล อีกทั้ง เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นพลังทางสังคมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป