ทนายเตือนตากข้าวบนถนนผิดกฎหมาย

2018-11-09 12:05:22

ทนายเตือนตากข้าวบนถนนผิดกฎหมาย

Advertisement

“ทนายเกิดผล” ระบุตากข้าวบนถนนผิดกฎหมาย หากเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เจ้าของข้าวต้องรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ให้ข้อมูลนิว 18 กรณีที่มีการนำข้าวมาตากบนถนนว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 การนำสิ่งของวางขวางบนถนน ผิดกฎหมายตามมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวก เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระทำดังกล่าวเชื่อว่าไม่ได้รับอนุญาต ส่วนรถที่ขับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ต้องพิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เกิดจากการวางสิ่งของขวาง หรือเป็นความประมาทจากการใช้ความเร็ว หากสาเหตุอุบัติมามาจากสิ่งกีดขวาง เจ้าของสิ่งกีดขวาง ต้องรับผิดชอบ ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายกำหนดไว้ก็ต้องปฏิบัติตาม ส่วนความจำเป็นต้องตากข้าวบนถนน คงต้องให้หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ปัญหาให้