เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “สวน ป่า นา น้ำ”

2018-10-30 13:30:53

เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   “สวน ป่า นา น้ำ”

Advertisement

เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ “สวน ป่า นา น้ำ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน

ที่วัดป่าบ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 9 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ดร.พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ( เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) นายวันชัย คงเกษม (ประธานฝ่ายฆราวาส) ประกอบพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ "สวน ป่า นา น้ำ" โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายพิชิต หอมพุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไป ทั้งการอนุรักษ์ป่า ใช้ผืนนาในการปลูกข้าว แม้พื้นที่จะประสบปัญหาเรื่องน้ำ แต่ไม่ใช่อุปสรรคของการดำเนินโครงการ ซึ่ง ดร.พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้งขุดบ่อเก็บกักน้ำ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกข้าว ปลูกป่า และเลี้ยงปลา ในพื้นที่ของวัด ไว้เป็นที่ถ่ายทอดความรู้ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัว เหลือก็นำไปขาย ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน เสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
แท็กที่เกี่ยวข้อง