"หมอภาคย์"รับรางวัลแพทย์ต้นแบบ

2018-10-09 15:55:58

"หมอภาคย์"รับรางวัลแพทย์ต้นแบบ

Advertisement

“หมอภาคย์” รับรางวัลแพทย์ต้นแบบ เชื่อหากหมอและคนไข้เข้าใจซึ่งกันและกัน ปัญหากระทบกระทั่งกันจะลดลง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 50 ปี มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นและแพทย์ต้นแบบเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่แพทย์รุ่นต่อไป โดยรางวัลแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ รพ.วิชัยยุทธ ซึ่งยึดมั่นแก้ไขปัญหาวัณโรคดื้อยา ทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญ นพ.โมลี วณิชสุวรรณ ผอ.รพ.สมุทรสาคร แพทย์ดีเด่นด้านการบริหาร จากผลงานการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานบริการ รพ. และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ แพทย์ประจำบ้าน รพ.สงขลานครินทร์ ส่วนรางวัลแพทย์ต้นแบบมี 25 คน ประกอบด้วย นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ศ.กิตติคุณ นพ.ชวลิต อ่องจริต ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ พล.ร.ต.นพ.ปิโยรส ปรียานนท์ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ พล.ต.นพ.สยม น้ำฟ้า นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นพ.สุนทร อันตรเสน และ พญ.อมรา มลิลาพ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า พยายามปฎิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด สำหรับแพทย์กับคนไข้ที่มักเกิดปัญหากันนั้น ขอให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน แพทย์ทุกคนมีเจตนาดีพยายามฎิบัติงานอย่างเต็มที่ แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม หากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เชื่อว่าปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนไข้กับบุคคลากรทางการแพทย์จะลดลง