นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

2018-10-05 21:00:55

นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยสวมเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่านับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเปลี่ยนทุกข์ ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยแต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ในนานาประเทศ

นายกฯ กล่าวต่อว่า ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพ ของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แก่ปวงพสกนิกร มาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการเพื่อผืนแผ่นดินไทย จวบจนทุกวันนี้ เนื่องในวันที่ 13 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์หรือ กิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นใด ที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน ตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และสมควร ในห้วงก่อน หรือหลัง วันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์ อีกทั้ง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 ต.ค.2561 สิ่งสำคัญที่สุด นอกจากการน้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน ต่างๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาอาชีพแล้ว อยากให้คนไทยทุกคนรู้ รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์ และมุ่งมั่นทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าสถาพรต่อสังคมส่วนร่วม และร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน
นายกฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ร่วมชมนิทรรศการสุดยอดศิลปวัฒนธรรมไทย ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 - 21 ต.ค. นี้ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ ทั้งศาสตร์และศิลป์ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อคนไทยและเมืองไทยของเรา ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” หมายถึง “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” แด่พระองค์ โดยนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย การถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากหลายสาขาของพระองค์ สุดยอดภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี สุดยอดเพลงไทย ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี รวมทั้ง สุดยอดละครโทรทัศน์ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร